Normal bir insan?n v?cut ?s?s? art? eksi 0,4 Derece oynama pay?yla 36 Derece?ymi?. Benim ya?ant?mda hissetti?im ise sanki 5 derece daha fazla oldu?u. Neden b?yle oldu?unu ne ara?t?rmak, ne de ??renmek istiyorum. Halimden ?ok memnunum.

2 sene ?nce mi ne bir yaz g?n? ablamla beraber, k?z?m? ald???m?z bir hafta sonu sadece 1 g?n konaklamak i?in deniz kenar?nda butik bir otele gitmi?tik. Yolda 2 cad? koyu sohbetteler. ?akalar yap?yorlar, g?l?yorlar, ba??ra ?a??ra e?leniyorlar, etraf? yorumluyorlar. Ben ise bildi?iniz ??f?r. Gitti?imiz tesis bir aile i?letmesiydi. Herkesle tan??t?ktan ve muhabbet ettikten sonra yemek yemeye karar verdik. Masaya oturduktan sonra k?z?m bir anda aya??n?, baca??ma koydu. Bu daha ?nce yapmad??? bir?eydi. O, o anda ?zg?r ve rahatt?. Ben ise; ?a?k?n bir haldeydim. Baca??mdan, t?m v?cuduma bir ?s? yay?l?yordu ve ben, bunu yapt??? i?in ?a?k?nd?m. Zaten herkesten daha s?ca??m. Zannedersiniz ki yaz?n ortas?nda, g?ne?in alt?nda havu? ya?? s?rm?? gibi terlemeye ba?lad?m. Bunlar ya?an?rken tek yapabildi?im telefonu a?a??ya indirip, bu foto?raf? ?ekebilmek oldu sadece. Bu foto?raf ayn? benim i?in yazd??? kartta oldu?u gibi; beni ne kadar ?zledi?ini ve yak?n olmaya duydu?u ihtiyac? simgeliyordu. K?s?tl? g?r??me zamanlar?na ra?men, onun ?zerinde b?rakt???m etki, birlikte olmaktan duydu?u mutluluk, o an?n tad?n? ??karma iste?i, iyi ki onun babas? olmam. Hepsi vard? o dokunu?ta ve o dokunu? ?ok k?ymetliydi. Gece halas? ile ayn? yatakta yatt?lar. Tabii ablam al???k de?il onunla yatak payla?maya. Bir ilki ya??yor. B?t?n gece uyan?p, uyan?p kontrol ediyor, onun yat?? pozisyonunu d?zeltiyor. Bir ara k?z?m yatakta ters d?nm?? ve ayaklar? yata??n dayal? oldu?u duvardayd?. Bir ba?ka d?nd???nde ise; yatakta dikine yat?yor, ?st? a??lm??. Ablam ?st?n? ?rt?p, d?zeltiyor. Ben de onlar? izliyorum karanl?kta. Benim uyan?k oldu?umu fark etti?inde; hep b?yle olup olmad???n? sordu. ?Dua et yatak ?ift ki?ilik. Tek ki?ilik yatakta nefes almaya korkuyorum. Sabah k?z?m ?ok keyifli, ablam uykusuz ve g?zleri kocaman, mosmor. Sevgili K?z?m; i?te benimle oldu?unda hep ya?ad???m?z da bu oluyor. Gece sen uyuduktan sonra k?z?m, ben bekliyorum. Bekliyorum ??nk? sen, benim hayat?m?n mucizesisin. Bekliyorum ??nk? kabuslar g?r?p, bana ihtiya? duyabilirsin. Bekliyorum ??nk? seni uykunda, en masum halinde seyretmeyi seviyorum. Ben o anlarda y?re?imi ak?t?yorum sana. Neyse ki halan da bu anlar? tecr?be etti. Art?k bu hissi payla?abilece?im bir var hayat?mda. Ya?as?n!!! Bunlar? burada payla?mam? ?eytanl?k olarak adland?ranlar var. Senin tenin bana de?di?inde v?cudum ate? olup yanarken, bundan bir ??kar g?dece?imi d???nenler. Allah?a havale ediyorum.

Bu benim tercihim? Uygulamak zor. Tercih de etmeyebilirsiniz. Ama davran???m kesinlikle hayat?n?z?n a?k?na kavu?tu?unuzda doyamamak gibi bir durum. ?yle durumlarda o i?inde bulundu?unuz an?n hi? sonlanmamas?n? ve hep birlikte kalmay? istersiniz ya; i?te tam da bu sebeple bu ?ekilde davranmay? se?tim ben. O anlarda da babal???m? ya?amay?, onun i?in hayal etmeyi, onun i?inde oldu?u hayaller kurmay? se?tim. O geceleri uzatmay? se?tim, fiziksel olarak direnebildi?im kadar.

Sevgiyle Kal?n ve Hep G?l?mseyin.

Published in Genel

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

©2020 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account