Orijinal ismi ?La Vida Es Bella? (baz? yerlerde ?La vita ? bella? olarak da yaz?lmaktad?r.) ?ngilizcesi; ?Life Is Beautiful.? T?rk?e yay?nlanan ismi ise; ?Hayat G?zeldir.? 3 oskar ?d?l? var. Bunun d???ndaki di?er organizasyonlarda 60?tan fazla ?d?l, 50?den fazla adayl?klar? olan bir film. Gelmi? ge?mi? en iyi film s?ralamas?nda 27. s?rada. Yahudilerin kapat?ld??? bir esir kamp?nda; bir baban?n, ailesini korumak i?in insan ?st? m?cadele vermesinin yan?s?ra; ?ocu?unu, g?rd?kleri k?t? muamelelerin asl?nda bir oyunun par?as? oldu?una ve sonunda dirayetli, ba?ar?l? olanlar?n ?d?l olarak tank kazanaca??na dair inand?rmas?n? i?leyen m?thi? bir film. Bunu yaparken amac?; ?ocu?unun bu k?t? muamelelerden olumsuz etkilenmesini engellemek. Soluksuz izleyece?iniz bir film. Garanti ederim.

@uckizcocukbuyutenbaba bu filme at?fta bulunarak yukar?daki payla??m? yapm??. M?thi? de yapm??. Ger?i art?k bana ilham verdi?i her konudan belli bir miktar para da talep edecekmi? ama? :)) Bakaca??z durumlara? 

Kendi ad?ma s?yl?yorum. Hayat?m ?al?nd? benim. ?ncelikle nefes alma sebebim, k?z?m?n geli?iminden mahrum b?rak?ld?m. Ailem, d?zenim, i?im, birikimlerim, vs. hepsini bir anda kaybettim ben. Bunlar?n sonucunda ya?ad???m a??r bir manevi bo?luk ve psikolojik s?re? de cabas?. B?t?n bunlara ra?men k?z?m? teslim ald???m zamanlarda; onun hi?bir?eyi hissetmemesi i?in hep g?l?msedim. ??imdeki ate?i ya?amas?n?, farketmesini hi? istemedim. ?ok zor s?re?lerden ge?erken, bu s?re?lerde ?ok g?vendiklerimden dost kaz?klar? yerken; bir yandan da g?l?msemeye ve g?l?msetmeye ?al??t???m m?cadeleyi s?rd?rmek hi? kolay olmad?. Hayat?mda daha nice seneler olacaklar?n? d???nd???m insanlar? kaybettim ben. Fiziki olarak yani. Bir ?ekilde hastal?ktan dolay? falan vefat ettiler. Ailece bu a??r kay?plar?m?z?n oldu?u g?nlerde bile k?z?ma kar?? g?l?msemeye ?al??t?m hep. Keyifli payla??mlar?m?z olmas?na u?ra?t?m. Cebimde param olmad??? zamanlarda, k?z?m?n isteklerini bazen onu ?ok k?rmadan ba?ka konulara dikkatini ?ekerek ge?i?tirdi?im, bazen de koyverip bir ?ekilde ger?ekle?tirmeye ?al??arak sonland?rd???m oldu. Allah?ma ?ok ??k?r b?t?n o s?re?leri ?ok iyi idare etti?imi d???n?yorum. Ne paraya esir oldum, ne paras?zl???ma teslim? 

Hayat ini?li, ??k??l?? Denge de durmaya ?al???rken kalp ac?lar?, hayal k?r?kl?klar?, dalga ge?enler oldu? Hi?biriyle ilgili, hi?bir?ey bilmez benim g?zelli?im. Baz? densizlere, hadsizlere ?ok k?zd???m, olmas?na ?ok ?z?ld???m, g?z?me ya? konmu? bir?ok meselerle ilgili sinirsel bir tepki, ?fke n?beti hi?bir zaman g?rmemi?tir benden. ???n? bir ?ahsa veya olaya k?z?p, ona olan tav?rlar?m da olumsuz y?nde de?i?memi?tir. Olmas? gerekti?i gibi. Ancak bunu ba?aramayan, itiraf edemeyen ki?ilerin say?s? az?msanmayacak kadar ?ok. O, bana gelir; d?nya de?i?ir. De?i?mek de zorundad?r. Gerisi i?imde kor ate?lerin yanmas?, yanarda?lar?n patlamas?. Hepsi i?imde d?ner, durur. 

Her?eyle ilgili ?ocuklar?m?z? koruyamayabiliriz. Belki hayattan soyutlamamak ad?na korumamal?y?z da? Ama onlara m?mk?n oldu?unca sevgi ve ilgimizi sunarak, keyifleri i?in ?abalad???m?z? g?stermeliyiz. Bazen bunu yapacak g?c? kendimizde bulamad???m?z zamanlar olacakt?r. Kar??m?zdakinin ?ocuklar?m?z oldu?unu d???nerek, olumsuz duygu ve d???ncelerimize set ?ekmek; k?sa s?re i?in bile olsa y?re?imize mutluluktan bir maske takmak ?ok b?y?k farklar yaratacakt?r kan?s?nday?m. Bu onlar? daha sonras?nda kar??la?t?klar? s?k?nt?larda fazlas?yla g??l? k?lacakt?r. Bu tabii benim d???ncem ama yanl??sam bile uygulamada kaybedece?iniz bir?ey olaca??n? da d???nm?yorum.

Sevgiyle Kal?n ve Hep G?l?mseyin?

Published in Genel
2 Yorum
  1. ?brahim Y?ld?r?m 1 sene önce

    Ger?ekten de i?ini d?kt???n bir yaz? olmu?. Belli ki ?ok y?prat?c? ama ??retici bir s?re? ya?am??s?n. Ya?ad???n talihsizli?i k?z?na yans?tmad???n i?in seni tebrik ediyorum???

  2. ?brahim Y?ld?r?m 1 sene önce

    Ger?ekten de i?ini d?kt???n bir yaz? olmu?. Belli ki ?ok y?prat?c? ama ??retici bir s?re? ya?am??s?n. Ya?ad???n talihsizli?i k?z?na yans?tmad???n i?in seni tebrik ediyorum???

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

©2020 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account