?zledi?im bir filmde yeni anne olan bir kad?n kocas?na yeni do?mu? ?ocuklar?n? kastederek ?art?k onun an?s? olaca??z? demi?ti. Bir an kendime geldim. Ben bir an? olaca??m, evet dedim. Sonra d???nd?m ?ama nas?l bir an?? diye. Mesela siz baban?z? nas?l bilirsiniz ya da nas?l hat?rlars?n?z? Yani bu demek de?il midir ki baba olduktan sonra art?k sadece siz yoksunuz, bir ?ocu?un babas? var! Peki nas?l bir baba, hep i?iyle me?gul bir baba m?, yoksa ?ocu?unun kahraman? bir baba m?, e?iyle hep kavga eden bir baba m? yoksa mutlu bir baba m?? Siz ?ocu?unuzun sizi ne ?ekilde hat?rlamas?n? isterdiniz? Benim i?in baba kelimesi ne yaz?k ki ?bo??, ??nk? yoktu, hep uzaktayd?, yak?nken de ya problemdi ya da aktif de?ildi. Ben kendi kendimi b?y?tmek zorunda kald?m bu y?zden. Ama kimseyi affedemeden…Bug?ne geldi?imde  Affedilecek bir baba olmak istemedi?imden belki daha iyi bir baba olmaya ?al??t?m. Daha do?rusu daha iyi bir an? olmaya ?al??t?m. Ba?ka da bir ?ey olamayaca??m?z? anlad???mdan s?yl?yorum. ?ocuklar?m?z i?in sadece bir an? olaca??z, nas?l bir an? olarak kalmak isterdiniz hi? d???nd?n?z m?? 

Published in Genel
2 Yorum
  1. Kayg?l?Baba 2 sene önce

    M?thi? yaz?… Yolunu kaybetmi?, yolunu hi? bulamam??, fark?ndal??? olmayan babalar? nas?l da g?zel y?nlendiriyor. Her ne kadar bu konuda kendi yolumu ?ok do?ru ?izdi?imi d???nsem de; neredeyse g?n?n her saatinde bu d???nce yine de geliyor akl?ma… Bir an? olmaktan veya nas?l bir an? olaca??mdan art?k hi? korkmuyorum. ??nk? m?cadelenin ge?mi?te kalan esas zor k?sm?nda ?ok ?abalad???m? biliyorum ve bunu sevgili k?z?ma g?sterebildi?imin de fark?nday?m. Bunun d???nda korktu?um ise ona ifade ettiklerimden fazlas? ollan, sevgimi daha fazla g?steremedi?im anlar olacak. Her baban?n kendi i?inde sizin ya?ad???n?z ve alg?lad???n?z gibi ayn? hisleri ta??mas? dileklerimle… Ellerinize sa?l?k.

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

©2020 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account