Herkese Merhaba,

@laralittlescissors hesab?n? biliyor musunuz? Benim karde?ten ?te bir arkada??m?n ablas?, Damla?n?n ikincil sosyal medya hesab?. K?z? Lara ile www.minikmakas.com Sitesi?nin de sahipleri kendileri. Yazmaya ba?lamadan ?nce daha yak?ndan tan?man?z ad?na Damla Abla?n?n, sitede kendilerini tan?tan yaz?lar?ndan al?nt?layarak sizinle payla??yorum: 

?Tam zamanl? bir i?te ?al??an bir anneyle tam zamanl? okula giden 6 ya??ndaki k?z? Lara el i?lerini ?ok seviyorlar. Vakit az olsa da ?retecek bir?eyler buluyorlar hep.

?ki senedir hayatlar?na bir diki? makinas?n?n girmesiyle kendilerini hepten b?y?l? bir el i?i ve diki? d?nyas?na kapt?rd?lar.? 

Damla Abla?n?n e?i ?talyan. ?talya?da ya??yorlar. E?i o zamanlar Bel?ika?da ?antiyede ?al???yordu yo?un olarak. Bu durum devam ediyorsa e?er muhtemelen bu hesab?n a??lmas?na vesile olan anne-k?z saadeti de hep bundan. ?stanbul?a karde?inin d???n? i?in geldiklerinde 2 kelime ?ngilizcemle Damla Abla?n?n e?iyle sohbet edebilmek i?in kendimi nas?l paralad???m? hat?rl?yorum. ??te bu da daha ?nceden yazd???m ?zere d?nya insan? olman?n ?nemini yine ortaya koyuyor.  

Damla Abla?n?n yapt??? ?antalar?n hepsinde sevgi ve emek var. Hepsi ayr? ?zg?n? Ve hepsinde sanki bir adanm??l?k, Lara?ya ithaf var. Hal b?yle olunca Damla Abla?ya mesaj att?m:

? Damla Abla hep anne-k?z ili?kisi i?inde ?antalar?n?z? yap?yorsunuz ama baba-k?z ili?kisi de ?ok k?ymetli. Ve bizim, yani benim, k?z?mla olan payla??mlar?m?z ?ok k?s?tl?. Benim gibi durumda olan ve k?z?ndan kendi iste?i d???nda ayr? kalan bir s?r? baba var. Acaba bir konsept de ?yle mi tasarlasan?z? ?Baba-k?z?lar i?in?

Tabii ki Damla Abla b?t?n m?tevazili?i ve nezaketiyle beni yan?tlad?:

 ? Harika bir fikir bu!!! ?lk f?rsatta bunu yapal?m.

Bu mesaj?ndan k?sa bir s?re sonra; yukar?daki g?rsellerle ?u mesaj?n? g?nderdi bana:

? ?c???m ?antan?z haz?r. Annem ?talya?ya bizi ziyarete geliyor. ?stanbul?a d?nd???nde kendisine u?ray?p, teslim alabilir misin? 

Bilemezsiniz o an nas?l hissetti?imi? ??imde ne f?rt?nalar koptu?unu? Nas?l duyguland???m?? Damla Abla?n?n, beni k?rmayarak, d???ncelerimi ciddiye almas? bir yana; benim ve k?z?m i?in, bu ricama istinaden bize ?zel bir ?anta tasarlamas?, bize k?ymet vermesi? Zaman durdu o an. Yine o kaskat? kesildi?im anlardan birini ya?ad?m.

Hele ki ?anta g?rsellerine bakt???mda daha da duyguland?m. Bir anda ?z?mseyip, kendi hikayemi kurgulad?m ?zerine. ?antan?n i?inde bir kalp? ??te o benim i?imde k?z?m i?in atan kalp. ?antan?n ?n y?z?nde ise; ger?ek hayatta oldu?u gibi keyifle omuzlar?mda ta??d???m k?z?mla ben? Berra?n?n elinde pembe bir balon. Onun masumiyetini simgeliyor bence. Damla Abla yine nezaket g?sterip, beni incecik ?izmi?. Belime falan bakt?m, yar?m d?nya halimden eser yok. Bildi?iniz manken gibiyim? Heyyyooo? Ve ?antan?n arka y?z?nde ise ?ok ??k bir ?ekilde k?z?m?n ismi i?lenmi?. Tarifi yok hislerimin. Bana g?re bu kadar g?zel ifade edilebilir hissettiklerim. Bu kadar i?selle?tiremezdim bir hediyeyi. Baz? ?eylerin kar??l??? olmuyor maalesef hayatta. Bu da onlardan biri i?te.  

K?z?m b?y?d???nde ona ?u yazaca??m sat?rlar? s?yleyece?im:

?Can?m K?z?m,

Seni ?ok seviyorum. ?imdi sana yazacaklar?m? l?tfen i?ine sindirerek oku. Burada yazan ifadelerin derinli?ini anlamana ya??n yetmedi?inde seneye bir daha okuyarak, anlamay? dene. Sonraki sene bir daha? Anlayana kadar okumaktan vazge?me l?tfen. 

Hayat bize hi? adil davranmad?. Kendi ad?ma; geli?imin ve b?y?d???n zaman boyunca yan?nda olamamak zaten yeterince y?prat?c? ve y?k?c?yd?. Senin geli?imini ka??rmam?n yan?na ayr? kalmam?za ?nayak olan durumlar?n yine sebep oldu?u ya?ad???m di?er kay?plar? da katt???nda; sana baz? ?z?nt?leri hissettirmemek i?in ?ok fazlas?yla ?aba sarfetti?imi bilmeni isterim. Bizim hikayemizde ?z?c? olan ?ok detay var. Ama en ?nemlisi; birbirimize duydu?umuz ?zlemimizi ve az g?r??memizi sadece yak?n ?evreme de?il, di?er ?lkelerde ya?ayan sevdiklerimize de ifade edebilmi? olman?n mutlulu?u. Bize k?ymet veren herkesin y?re?inde bir par?a kor ate? bizim ayr?l???m?z. Sevgili k?z?m, ?evremizdeki sevenlerimizin bize olan ilgisi ne kadar da g?zel. Mesela ?u elindeki ?anta; ?talya?da ya?ayan, bizim hikayemize k?smen hakim ama seninle y?zy?ze tan??mam?? bir arkada??m?n ve onun k?z?n?n kendi el emekleriyle yapt??? hediyesi. D?nyada bundan daha de?erli bir ?anta olabilir mi?

Umar?m benim hayat?ma dokunan, y?z?me g?l?mseme konduran dostlar?m gibi; senin de hayat?na dokunan dostlar?n olur. Bu ?antay? keyifle ve ge?mi? g?nlerdeki kay?plar?m?z?n bilinciyle kullanman dileklerimle?

Seni ?ok Seven,

Baban?

Sevgiyle Kal?n Ve Hep G?l?mseyin?

 

Published in Genel
1 Yorum
  1. ?brahim Y?ld?r?m 1 sene önce

    Ama ?anta ?oook g?zel?Ger?ekten ellerine, fikrine sa?l?k yarat?c? anne ile k?z?n?Elbette senin de???nk? fikir babas? sensin. Harika bir fikir vermi?sin onlara ve eminim bundan sonra senin sayende bir?ok babak?z ?antas? yapacaklard?r. Duygular ve d???ncelerin yer yer insan?n i?ini s?zlatt??? bu yaz?lar? yazan hey duyguadam?, kalemine sa?l?k?

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

©2020 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account