Herkese Merhaba,

Ho?uma gidece?ini d???nerek bug?n yukar?daki resmi payla?m?? bir arkada??m benimle. Twitter ?zerinden resmi as?l payla?an Bilal?i, ?Babbayim.ben? hesab?m ?zerinden ben de takip ediyorum ama bu payla??m?n? ka??rm???m. Zaten sosyal medya olay?ndan bir s?redir uza??m. Mahremiyet sebebiyle tam ismini kapatt?m. Resmin alt?ndaki yaz?y? okuyunca ise, tabir-i caizse parmaklar?m dile geldi. Yine ?ok hislendim ve sizinle bir ?ey payla?acak olman?n heyecan?yla klavyenin ba??na ge?tim.

?ncelikle buna benzer kendi hikayemden biraz dem vuray?m. Tamamen benim hatam. K?z?m benimle birlikte oldu?u bir ak?am ge? saate kadar ?ok fazla s?v? t?kettik. Ve kendisini tuvalete y?nlendiremeden k?z?m uyuya kald?. O benim her?eyim. Nas?l g?zel uyuyor anlatamam. Asl?nda bu gibi durumlarda olas? bir kazay? engellemek i?in o uyuduktan sonra yakla??k 1,5 saat bekliyorum ve onu tuvalet i?in kald?r?yorum. Ama bu sefer ben de s?zm???m yorgunluktan. Sabah 05.30 gibi g?zlerimi panikle a?t?m. Acaba yatak ?slak m?yd?? Hemen elimle benim birici?im melek gibi uyurken, onun yatt??? yeri kontrol ettim. Kupkuruydu. Sabah 05.30 ya saat. Korktu?um ba??ma gelmemi? diye rahatlad?m ve uyumaya devam ettim. Sabah 08.00?de kalkt???mda ise yatak s?r?ls?klamd?. Benim g?zelli?im ?ok utand?. A?lamaya ba?lad? (Ayyyy? K?yamam? ?nan?n yazarken, o sabah? tekrar ya??yorum ve onu ne kadar ?zledi?imi farkediyorum. G?zlerim doluyor.). Eylemi yapan o olsa da; olay?n kontrols?z kalmas?na ve ger?ekle?mesine sebep olan dolayl? olarak bendim. Sorumluluk bana aitti. Hemen m?dahele ettim. Dedim ki:

– K?z?m niye a?l?yorsun? Ne oldu ?imdi?

– Yaaaa baba. Alt?ma ka??rm???m. Yatak ?slanm??. Baksanaaaa. Babac???m yanl??l?kla oldu. ?ok ?z?r dilerim.

O b?yle ?z?ld?k?e ve yapt???n?n fark?nda olarak utan?p, bu c?mleleri kurduk?a y?re?ime ta? oturdu.

– K?z?m seninle ne alakas? var? D?n gece ben yatmadan ?ok su i?tim. Bir de koca bardakta seninle Smoothie yap?p, i?tik ya? Sonra uyuyakalm???m i?te. Tuvalete gidemedi?im i?in ben yapm???m alt?ma.

– Ger?ekten mi baba? Bu ya??nda alt?na m? ka??rd?n?

– Ne olacak k?z?m. Yapacak bir ?ey yok. Olur b?yle ?eyler. Ama ne oldu biliyor musun bir dahakine daha dikkat etmem gerekti?ini ??rendim.

Benim minik c?rc?r b?ce?im nas?l mutlu? Nas?l keyifli? Du?a soktum hemen? Y?kad?m onu. Yeni k?yafetler giydirdim. Yatak ?rt?lerini hemen makineye att?m. Sabunlu bezlerle yata?? sildim. Sonra k?yafetlerini de y?kad?m. Bir bakt?m bizimki o s?rada dedesine, babaannesine beni anlat?yor.

– Dede biliyor musun babam alt?na yapm?? gece.

Babaannesi soruyor:

– K?z?m, baban niye yatak ?rt?lerini s?kt?, y?k?yor. Bir ?ey mi oldu?

– Eeevett? Babam alt?na yapm?? gece. B?t?n yatak ?slanm??. Benim pijamalar?m bile s?r?ls?klam olmu?.

– Olsun can? sa?olsun baban?n. Hasta olmu? demek ki?

– Yok hasta olmam????? ?ok su i?tikten sonra uyuyakalm??. Tuvalete gitmedi?i i?in alt?na yapm??.

?lk 1-2 seferde sorun etmedim. Ama zillinin susaca?? yok. Her arayana beni alt?ma yapt???m? s?yl?yor. Hafif hafif bozulmaya ba?lad?m ama ?akt?rmamaya ?al???yorum. Halas? telefonla arad???nda, sohbet ederlerken beni sormu?:

– Hala biliyor musun babam d?n gece alt?na yapm??. Yata?? g?rmen laz?m. ?ok ?slanm??.

Tabii halas?nda da, dedesi ve babaannesine benzer tepkiler.

– Ba?lar?m b?yle i?e? Sen i?edin len alt?na? Ben de?il!!!

diye hayk?raca??m. Nereye hayk?r?yorsun. Yok ?yle bir ?ey. ?unun keyfine bak. Sen ?izilen karizman? sonra toparlars?n. Zaten muhtemelen, ?mit ediyorum herkes i?in asl?n? tahmin ediyordur??? Yaaani??? Elbette??? Tabii can?mmm??? Ev halk?yla, kovboy filmlerindeki kasaba meydan?nda yap?lan d?ello sahnesindeki gibi g?zlerimizi k?sm?? vaziyette birbirimizi kesiyoruz. Ortam ?ok gergin. En az?ndan benim i?in…

Yukar?daki resme iyi bak?n. D?nyay? bu vizyondaki babalar, anneler ve ebeveynler de?i?tirecek. Bu biraz abart?l? m? sizce? Peki neden b?yle d???n?yorsunuz? ??nk? bu, sizlerin de ?ok iyi bilece?iniz ?zere;

– yukar?daki ?rnekte g?rebilece?iniz ?zere tuvaletini alt?na ka??ran ?ocu?u i?in -kendi i?ine d??ece?i durumu d???nmeksizin- kendi alt?n? suyla ?slatarak hatay? payla?maktan gocunmayacak,

– bunun herkesin ba??na gelebilecek bir olay olabildi?ini vurgulayacak ve

– ?ocu?unun ruh sa?l???n?n durumdan etkilenmemesi i?in azami ?zen g?sterecek ve genel olarak bu tarz olaylara bu ?ekilde bakabilecek ebeveynlerin

sadece e?itim d?zeyleriyle alakal? bir durum de?il. Bu vizyona sahip olan ki?ilerin, ayn? zamanda;

? ?ocuk sevgisine sahip,

? kendi ?ocuklar?n? sahiplenen, kollayan

? onlara sayg? duyan,

? onlar?n ya?lar? ka? olursa olsun birer birey oldu?unu kabul eden (Mesela bu ?ok ?nemli. Geli?mi? toplumlarda 2-3 ya?lar?ndaki ?ocu?unuzla restauranta gitti?inizde sanki o kendi ba??na yemek yiyebilir, ?atal b??a?? kullanabilirmi? gibi onu da dahil ederek sizin i?in bir masa ayarlarlar ve ona da kendi yemek servisini a?arlar.),

? duygusal geli?imlerine de, fiziksel geli?imleri kadar ?nemseyen,

? onlar hata yapt?klar?nda, yanl?? davrand?klar?nda bunu onlara nas?l ifade ettiklerine, onlar?n k?r?lmamas?na ?nem veren ve

? i?lerinde ?zellikle merhamet dahil bir?ok insani de?eri ve evrensel do?ruyu

bar?nd?ran ki?ilik profillerinde olmalar?n? bekliyoruz. Bu sadece ?ocuklarla ilgili do?ru duygulara ve davran?? modellerine sahip olmakla da s?n?rl? de?il. Bu tipteki insanlar?n do?aya, t?m canl?lara, d?nyan?n ?b?r taraf?nda hi? tan?mad??? insanlara bile de?er vermeleri de bizi hi? ?a??rtmayacakt?r. Ve bakarsan?z bu insanlar toplumda ne kadar az!!! Zaten koca d?nya ?zerinde ka? ki?i var ki bu ?zellikleri sa?layan??? Yani esasen do?ru davran???n, do?ru ebeveyn, do?ru insan olman?n ve d?nyay? de?i?tirecek anlay???n ne olmas? gerekti?inin fark?nday?z ancak toplumun genel yap?s?n?, hayat?n kar??m?za ??kard?klar?n?, insanlar?n olaylar kar??s?ndaki pervas?z, umars?z tav?rlar?n? g?rd?k?e; d?nyan?n olumlu y?nde de?i?me olgusunun, ?topik bir d???ncenin ilerisine ge?ece?ine bir t?rl? kendimizi inand?ram?yoruz. Oysa ne var biliyor musunuz? Bu insanlar hala var. Ve hep bir ?ekilde var olmaya devam edecekler. Ayn? Ying Yang?taki ?Siyah??n kar??s?ndaki ?Beyaz? gibi? Y?ld?z Sava?lar??ndaki ?mparatorluk Birlikleri?ne kar?? direnen Cumhuriyet Askerleri gibi? Evlatlar? konusunda do?ru d???nebilen ve bu yukar?da yazd???m olumlu yakla??mlara sahip insanlar?n; di?erlerine oran? nedir inan?n hi?bir fikrim yok. Ama bu bak?? a??s?n? benimsemi? olan insanlar?n yeti?tirdi?i ?ocuklar, kendilerine g?venleri tam, mutlu, b?y?d?klerinde ?evrelerindeki ?artlar?n fark?nda olan ve hayat? tan?yan iyi kalpli, ahlakl?, merhametli, vicdanl? ve de?erleri olan bireyler olacakt?r. O kesin. ?zerinde ya?ad???m?z ve birbirimizle payla?t???m?z sadece d?nya de?il, u?runa m?cadele etti?iniz, emek verdi?iniz ne olursa olsun; g?zelle?ti?ini izlemek paha bi?ilemez. Buna en ?ok etken olaca??n?z ise; karakter hamurunu ellerinizle yo?urdu?unuz, rol model oldu?unuz evlatlar?n?z?n yukar?da bahsetti?imiz evrensel ve do?ru de?erlerle yeti?mesi. Umar?m hep birlikte bunu ba?ar?r, o g?nleri ya?ar?z.

Sevgiyle Kal?n ve Hep G?l?mseyin?

Published in Genel
3 Yorum
 1. ?brahim Y?ld?r?m 2 sene önce

  Merhaba, yaz?n?n ya?anm?? bir ?rnekten yola ??karak ?ocuk yeti?tirme konusunda insani de?erlere vurgu yapmas? ?ok g?zel, b?ylece bireysel olan evrensel olanla kucakla?t?r?lm??, tebrik ediyorum. Yaz?n?n y?n?n? de?i?tirmeyecek olsa da son zamanlarda s?k?a benzerlerini g?rd???m ?rnek konusunda bir ?ey s?ylemek istiyorum. ?ocuk ?z?lecek diye ger?e?i ?arp?tmak, hatta ?ocu?a yalan s?ylemek yerine ?ocu?a do?ruyu s?ylerken b?yle ?eylerin bu ya?larda olabilece?i, yatmadan ?nce tuvalete gitmeyi bundan sonra unutmamak gerekti?i, o ya?larda ben de yapm??t?m ?eklinde bir a??klama bana daha do?ru bir yakla??m geliyor. O yalanla birlikte ?ocu?a verilen mesaj neler olabilir, ben babamdan bile m?kemmelim, ilerisi i?in ?ok tehlikeli de?il mi??

 2. Yazar
  Kayg?l?Baba 2 sene önce

  ?brahim Bey Merhaba,

  Tebriklerinizi de, ele?tirilerinizi de keyifle kabul ettim. Bu konuyla ilgili birka? psikologtan ayr? ayr? g?r?? ald?m. 2 tanesi ayn? sizin d???nd???n?z gibi yazm?? fikrini. Hatta ?ok moralim bozuldu. Yanl?? bir?ey yapman?n ?tesinde bunun yanl?? oldu?unun fark?na kendim varamad???m i?in. Zaten asl?nda ben de normalde sizinle ayn? fikirdeyim. Ama sonra 1 psikolog daha fikir beyan etmi?. Ve demi? ki:

  – B?yle insani bir tepkiyi veremedi?im i?in kendime k?zd?m. Harika bir davran?? modeli.

  Benim de daha ?nce gelen yorumlardan can?m s?kk?n ya… Moralsiz bir ?ekilde:

  – Ama ben hatay? ?stlendim. Yalan s?yledim k?z?ma. deyince

  – Kayg?l? Baba sizin de belirtti?iniz ?zere hatay? yapan k?z?n?z de?il ki, sizsiniz. K?z?n?za yatana kadar s?rekli s?v? takviyesi yaparak; onun fiziksel olarak b?yle bir olay? yapmas?na sebep olan sizsiniz. K?z?n?z bu kavramlara o kadar yak?n olmayabilir. Su? sizin zaten.

  Bak?n bu a??klama beni sadece rahatlatmad?. Yazd???m yaz?da ger?ekten kendi ellerimle belirtti?im ?zere buna sebep olan ben oldu?umu hat?rlatt?. ?zerine at?l bir su? b?rakmad???m? ve asl?nda do?ru bir baba oldu?umu… ?b?r t?rl?s? iftira olurdu. L?tfen bir de b?yle bakmaya ?al???n. Umar?m bana hak vereceksinizdir.

  Sevgiler,
  Kayg?l? Baba

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

©2020 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account