Yaz?ya ba?lamadan ?nce ebeveyn olan ki?ilere ?unu sormak istiyorum. ?ocu?unuzu izlerken veya onu g?zlemlerken; hi? oturup ona sahip oldu?unuz i?in ne kadar ?ansl? oldu?unuzu, onun varl???n?n size sunulmu? bir l?tuf oldu?unu d???n?yor musunuz? ?lla biyolojik olmas? ?art de?il, evlat edindi?iniz, bak?m?n? ?stlendi?iniz ve bak?m?na yard?mc? oldu?unuz ?ocuklar?n?z i?in de bu soru ge?erli. A??k?as? ben d???n?yorum ve tanr?ma herg?n bunun i?in ??krediyorum.

Her?eyden ?nce onlar, o kadar saf ve masumlar ki; k?t?l??? ve bu d?nyada k?t?l?kle ba?lant?l? hi?bir?eyi bilmiyorlar. Oysa bizler, ebeveyn olman?n d???nda hayatta y?zle?mek zorunda kald???m?z stres ve s?k?nt?lar sebebiyle zaten yorgun ve y?pranm?? vaziyetteyiz. D??ar?daki her t?rl? tehdide kar?? s?rekli diken ?st?nde ve her an tedbirli olmak zorunda gibi ya??yoruz hayat?. ?? hayat?n?n zorluklar?, ge?im s?k?nt?s?, aile b?y?kleri ve akrabalar?n sa?l?k sorunlar?, belki bizi y?kan vefatlar?, ?evremizdeki insanlar?n bizi yoran, ?zen tav?rlar?, trafik, vs. onlarca sebep var bizi olgunla?t?ran daha do?rusu keskinle?tiren.

??te tam da bu noktada @uckizcocukbuyutenbaba?nin yukar?da resimde g?rd???n?z ?ekliyle dikkatimi ?ekti?i ve beni ge?mi?te evlad?ma kar?? yapt???m hatalar?m? sorgulamama sebep olan uyar?s? bu yaz?n?n temelini olu?turdu. Ebeveynlik zor i?. Bir ?ocu?un sorumlulu?unu ?stlenmek, onun fiziki ?ki buna en ?nemli ?ey olan sa?l?kl? b?y?meleri de dahil-, e?itimsel, sosyal ve psikolojik ihtiya?lar?n? kar??lamak, s?rekli bir ilgiyi g?stermek ve her t?rl? geli?imleri ile ilgili ?aba sarfetmek; bir de ?zerine g?nl?k hayat?n zorluklar? eklendi?inde daha da zorla??yor. Ancak burada ?unu bilmeliyiz. Onlar; hayat?, bizim ya?ad???m?z gibi alg?lam?yorlar. Bizim y?zle?tiklerimizle, y?zle?miyorlar. Burada ortalama bir aile i?in ger?ekle?eni yazmaya ?al???yorum. Yani ?ocuklar?n?n geli?imlerini ?nemseyen, onlara belli imkanlar? sunmak i?in ellerinden geleni yapmaya ?al??an orta s?n?f bir ailenin ya?ad?klar?n?. Yoksa istisnai ?rneklerin say?s? da yads?namayacak kadar fazla maalesef bizim ?lkemizde.

Bazen ?ocuklar?m?z?n tav?rlar? kar??s?nda sabr?m?z?n t?kendi?i ve onlara, talepleri ve/veya tav?rlar?na kar??l?k k?zd???m?z, sesimizin y?kseldi?i olumsuz tepkiler g?sterdi?imiz, onlarla inatla?t???m?z durumlar s?z konusu olabiliyor. Her ne kadar evlad?m?za kar?? sergiledi?imiz olumsuz tav?rdan dolay? sonradan i?imiz ezilse ve durumu d?zeltme ?abas?na girsek de, maalesef bu durum onlarda ileride ortaya ??kabilecek, karakter geli?imlerini olumsuz etkileyebilecek travmalara sebep olabilir. Bak?n ?ok ?nemlidir. ?ocu?unuza o an i?in yapt?ramad???n?z ?eyleri; onlara ba??rarak, onlar? rencide ederek veya cezaland?rarak yapt?ramazs?n?z. Daha do?rusu ?ocu?unuz hen?z k???kken bu tav?rlar?n?za istinaden onu dize getirdi?inizi ve ona istediklerinizi yapt?rabildi?inizi d???n?yorsan?z bile bu sadece g?n? kurtarmak ad?na olacakt?r. ?ocu?unuza uygulayaca??n?z psikolojik veya fiziksel ?iddetin muhtemel sonu?lar? / yans?malar?, ?ocuklar?n?z ve belki de aile b?t?nl???n?z a??s?ndan ?ok a??r olur. Bug?n olmuyorsa, sonra olur. Ama mutlaka olur. Onlara k?ymet veriyor ve yapt???n?z? sonradan telafi etme ?abas?na girdi?iniz durumlar ya??yorsan?z, evlad?n?z? kaybetmemek ad?na bu ?ekilde bir yanl??a hi?bir zaman d??meyin. Destek al?n, ?evrenizdeki di?er yakla??mlar? g?zlemleyin, empati yap?n, kendinizi e?itin ve davran??lar?n?z? d?zeltin. ?ocuk; ondan bekledi?inizin d???nda bir davran?? sergiliyorsa, yeme?ini yemek konusunda sizinle inatla??yorsa, sabredebilece?inizden fazla yaramazl?k yap?yorsa bile kendi isteklerinizi ve kurallar?n?z?; sizleri kar?? kar??ya getiren olaylara kar?? tav?rlar?n?zda ve bak?? a??n?zda yapaca??n?z ?ok k???k de?i?ikliklerle onlara adapte edebilmek m?mk?nd?r. Bu noktada da yaz?n?n ba?l??? devreye giriyor. SORUNLU ?OCUK YOKTUR. SORUNU ??ZEMEYEN / YARATAN EBEVEYN VARDIR!!!

Peki ben bu hata yapma hakk?m? ne kadar kulland?m? Kendi ad?ma bu bilince ula?mam ne kadar s?rd?? Hangi durumlarda pi?manl?k duydum ve sonradan ?ok ?z?ld?m? Bu bir- iki sefer farkl? ?rneklerde ba??ma geldi. ?lki e?imle yeni ayr?ld???m?z d?nem. ?ok gergin ya??yorum hayat?. Psikolojim bir t?rl? d?zelmiyor. Bir anda ?zerine titredi?im k?z?m?, evlili?imi, b?t?n d?zenimi kaybetmek y?km?? beni. K?z?mla zaten az g?r???yoruz ama bir yandan da sa?l?kl? beslenmesi daha ?nce hep beraber oldu?umuz zamanki gibi benim i?in ?ok ?nemli. Ancak k?z?m yemek konusunda benimle inatla??yor ve ben ?ok ?z?l?yorum. Yemek yedirene kadar kan ter i?inde kal?yorum. K?z?yorum ona. Sesim y?kseliyor. Sebze yeme?i yenecek ve bunu yaparken video a?arak onu; bilinci kapal?, sanki narkozun etkisi alt?nda uyuyormu?cas?na yedirmeyece?im. A?l?yor bir yandan ama yediriyorum da. Arada benim annem, babam beni uyarmak ve ba?ka yemek se?enekleri sunmam konusunda devreye girecek oluyorlar. B??ak gibi kesiyorum konuyu. 

? Kar??may?n! Bunu yemesi laz?m. 

diyorum. Belki 2 saat sonras?nda o yemek bitiyor ama yeme?i yedirdi?im i?in bu m?cadelenin galibi olarak kendimi kesinlikle g?remiyorum. Mutlu de?ilim sonu?tan. Daha do?rusu istedi?im ve onun i?in sa?l?kl? olan yeme?i yemi? olmas?na sevinemiyorum. ??nk? fiziksel olarak onun iyili?i ve sa?l??? i?in ?ok ?nemli bir i? yapt???m? d???n?rken; bu esnada bana direnmek ad?na kendini paralamas?n?n ve belki de psikolojik bir travma ya?amas?n?n beni mutlu eden bir taraf? nas?l olabilir. Hemen sonras?nda zaten T?kenmi?lik Sendromu ile kar?? kar??ya kal?yorum. Kendimin ne kadar yetersiz oldu?unu d???n?yorum. Sonra biraz kendimi toparlad???mda yemesi i?in ?srar etti?imden dolay? ?z?r diliyorum. Kabul ediyor. Sanki hi? o olaylar? ya?amam???z gibi davran?yor ama ben rahat de?ilim bir kere. Bir sonraki g?n Annesine teslim ettikten sonra kendimle kalmam. Onu zaten tarif bile edemem. Geceyi uykusuz ge?irdi?im zamanlar oldu. Sonra d???nd?m. Bunun ba?ka bir yolu olmal?. O yeme?i yemek istememesi onun karakteri oldu?unun g?stergesi. Dolay?s?yla onun bir birey oldu?unu ve bunun benim i?in ?nemli oldu?unu ona hissettirmeliyim. Daha ilk biraraya geldi?imiz yemekte bana:

? Baba yemek istemiyorum.

dedi. Normalde olsa, tart??ma ve inatla?ma daha o anda ba?lard?.

? Tabii ki k?z?m. Yemek zorunda de?ilsin.

dedim. Bir an durdu. ?a??rd?. Haz?r ??nk? benimle inatla?maya. A?z?ndakini ??karmaya. Ama bu sefer onu teyit ediyorum. Dikkat kesildi s?ylediklerime.

? Sen art?k b?y?d?n.

Hoooppp bir ka??k.

? Bir birey oldun.

Hoooppp ikinci ka??k.

? Kendi kararlar?n? verebilirsin.

Hoooppp ???nc? ka??k.

? Ancak bir yandan da daha da geli?mek zorundas?n ve bu yeme?in sana ?ok b?y?k faydas? var.

Hoooppp d?rd?nc? ka??k derken derken

? O y?zden ?ok az yedirece?im? Sak?n merak etme?

Be?inci, alt?nc? ka??k. En nihayetinde de:

? Aaa bak ne kadar az kald?? E zaten bitmek ?zere? Hadi bunu da al bitirelim? Bu son?

falan derken yemek bittiiii? Ben kan ter i?inde kalmad?m. K?z?m?n can?n? s?kmad?m, onu istemedi?i bir?eyi yapamaya zorlamad?m, ona yeme?ini yemedi?i ve bana zorluk ??kard??? i?in k?zmad?m. Nas?l mutlu ve gururluyum o an. Annem diyor ki:

? Baban m?thi? bir babad?r ama ben, senin gibi bir baba g?rmedim.

Mutluluktan g?zlerim doldu. Galip geldim. ?ocuk bakan herkes bilir bu kadar hile kabuld?r bu alemde. Bir ba?ka seferde de akl?ma ba?ka bir method geldi. K???kken ona aslan gibi k?krerdim. O da ko?a ko?a en yak?n?ndaki ki?iye s???n?rd?. Bunu hat?rlad?m. Dedim ki bu aslan, benim k?z?m?n olsa. K?z?m ondan korkmak yerine; onu sahiplense. Ayn? benim ona yapmaya ?al??t???m gibi o da aslan?n bak?m?ndan, geli?iminden sorumlu olsa. Onun ricalar?n? k?ramasa. ?K???k Aslan?n Hat?r?? olsa. Onu falan devreye soksak. ?nan?r m?s?n?z? Hi? video olmadan, yemek se?meden b?yle olumlu sonu? alabilece?imi ben hayal bile edemezdim. Bana ?ocuklu?umda hi?bir konu i?in hi?bir zaman ba??rmam?? anne ve babam?n takdirlerini ald???mda da harika ??z?mler buldu?umu ve do?ru yolda oldu?umu anlad?m. Sonra zamanla alternatif ba?ka ??z?mler de ?rettim. Bu ve benzeri b?t?n konularda yarat?c?l???n?z? kullan?n. Onlar herhangi bir ?ey i?in ?z?lmeyecek kadar k?ymetli.

Samimiyetle s?yl?yorum bug?n geldi?imiz noktada asla ve asla k?z?ma herhangi bir konuda ba??rm?yorum, ele?tirmiyorum, k?yaslam?yorum. ?nan?n bu okudu?unuzda hi?bir abart? yok. Aynen yazd???m gibi ya??yoruz ?u an birlikte oldu?umuz zamanlar?. Y?nlendirmelerimi ve beklentilerimi do?ru ?ekilde ortaya koydu?umda; ondan her?eyi isteyebilece?imi ve ona her?eyi yapt?rabilece?imi biliyorum. K?z?m i?ine gelmedi?i zaman beni duymamazl??a veriyor, onu da biliyorum. Bu zamanlarda bile tek yapt???m; ba??rmadan, k?zmadan sadece ses tonumu vurgulu ve ondan talep etti?imi daha keskin ifade ederek dikkatini ?ekmek oluyor. Sonras?nda da hemen keyifli bir ?eyden bahsediyoruz. Mesela kendimin taklidini yap?yorum. ?ok g?l?yor. Aslan gibi k?kr?yorum. Karn?m? ka??maya ba?l?yor. ?kimiz de ?ok mutlu ya??yoruz beraber ge?irdi?imiz k?s?tl? s?reyi. ?kimiz de huzurluyuz. ?kimizin de beklentileri kar??lan?yor bir ?ekilde. Onu teslim ald???m birg?n arabaya biner binmez, kemerini ba?larken bana d?n?p:

? KEY?FL? ZAMANLARIMIZ BA?LASIN BABACI?IM.

dedi. ?nan?r m?s?n?z biran ne oldu?umu ?a??rd?m. Y?re?im ??kt? yerinden sanki. Y?ld?r?m ?arpm??a d?nd?m. Hayat?, evlatlar?n?zdan hep b?yle keyifli c?mleler duyaca??n?z ?ekilde, keyifle ya?aman?z dileklerimle?

?ok ?nemli bir te?ekk?r? Bu sat?rlar? yazmama vesile olan sevgili @uckizcocukbuyutenbaba?y?; bu yaz?ya ba?lad???mda www.babalar.net?in bir par?as? olmaya davet etmi?tim. Sa?olsun beni k?rmad? ve sitemize ?ye oldu. Onun yazaca?? yaz?larda, payla?aca?? tecr?beleri ile ?ok ki?inin y?re?ine dokunaca??m?za ve yolumuzda ?ok daha g??l? ilerleyebilece?imize inan?yorum. Nezdinizde kendisine tekrar te?ekk?r ediyorum.

Sevgiyle Kal?n ve Hep G?l?mseyin?

Kayg?l? Baba

Published in Genel
3 Yorum
  1. ?brahim Y?ld?r?m 2 sene önce

    ?ncelikle ben de davetin ve ?vg? dolu g?zel s?zlerin i?in te?ekk?r ederim. Bir s?z?m?n etki yaratmas? ve bir yaz?ya d?n??mesi de g?zel ama en g?zeli senin yaz?n. Ger?ekten! ?ok i?ten, samimi ve temiz bir yaz? ??km?? ortaya. Herkesin bir ?ey ??renmemesi imkans?z gibi. Beslenme konusu benim en b?y?k yaram. Y?llarca devam etti. Neyse ki birka? ay ?nce ??z?ld?. Anlatt???n sahne bizim evde defalarca ya?and?. Bazen k?zd?m, bazen yarat?c?l?kta ar?a y?kseldim ama en sonunda sorunu ??zd?m. Bizimkinin bu kadar uzun s?rmesinde fizyolojik k?kenli olmas? vard?. Ama yaz?daki diyalog her anlamda g?zel ve ??retici. Tebrik ediyorum. Hem sorunu bu ?ekilde ??zmeyi ba?ard???n i?in hem de bu g?zel yaz? i?in…???

  2. Yazar
    Kayg?l?Baba 2 sene önce

    Sana bu daveti daha ?nce de yapabilirdim. Hatta belki yapmal?yd?m da… Ama ?u an bana o kadar do?ru bir zaman gibi geliyor ki… Sen harika bir baba olmaya gelene kadar ?ncesinde harika bir insans?n. O ?vg?lerin hi?biri r??vet de?il biliyorsun. :)) Yaz?y? be?enmen… Bunu nas?l ifade edebilece?imi inan bilmiyorum. Ayn? y?l, ayn? gece birka? dalda Oscar kazanm?? gibiyim. Nefesim kesilmi? ?ekildeyken beni anons ediyorsun sanki: “And the Oscar goes tooooo… Kayg?l? Babaaaa!!! Bu yaz? i?in bunlar? yazman tevecc?h?n ger?ekten. Seninle ilgili k?sma gelince; sadece kendi ?ocuklar?n de?il, di?er tan?mad???nda dahil t?m ?ocuklarla ilgili her ne sorunla y?zle?irsen y?zle?, sanki ??zermi?sin gibi hissettiriyorsun bana. Sen sanki babal??? y?re?inden ??kart?yorsun ihtiya? halinde. Tekrar te?ekk?r ederim iyi ve g?zel dileklerin i?in… Ve tekrar ho?geldin aram?za…

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

©2020 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account