Instagram?daki hikayelerimde de payla?t???mdan bilenler bilir; 3 g?nl???ne ka?t?m ?stanbul?dan. Bir nefese ihtiyac?m vard?. ?yi geldi. Huyumdur zaten. Biraz s?k?ld?m m?, biraz bunald???m anlarda vururum kendimi yollara? M?cadeleyi sevmedi?imden, korktu?umdan de?il. Devam?nda daha g??lenerek m?cadele edebilmek i?in. Araba kullanmak kafam? da??t?r. Tutkudur ??nk? araba kullanmak benim i?in. Bu tatilde kendimle ilgili g?zlemledi?im ise alg?lar?m?n s?z konusu ?ocuklar oldu?unda ne kadar keskin oldu?u.

B?t?n ge?irdi?im zaman boyunca elimde olmadan aileleriyle birlikte tatile ??kan ?ocuklar?, onlar?n tav?rlar?n? ve ebeveynlerin onlara kar?? yakla??mlar?n? g?zlemledim. ?zledi?im anlarda a?a??da belirtti?im anlar? kendimce yakalad?m. ?nce olumlu olanlar? yaz?yorum.

? Feribotta hemen yan arabada yolculuk eden bir baba, feribotun kalkmas? ve yolculuk s?resi boyunca arabas?n?n i?inde bekledi?i toplam 1 saat boyunca hen?z 3-5 ayl?k olan ?ocu?unu annesine hi? teslim etmedi. ?pt?, oynad?, koklad?, tekrar ?pt? ve tekrar? ELLER?NDEN ?PER?M BABA!!

? Meyhanelerin oldu?u dar sokaklarda bir baba -k?z?n?n muhtemelen insanlar aras?nda halla? pamu?u olmamas? ve rahat gezebilmesi i?in- k?z?n? omuzlar?nda gezdiriyordu. Adam zaten ?ok uzundu. Acaba k?z?n kafas? bir yere ?arpar m?, boynu bir yere, ipe tak?l?r m? diye endi?e ederken ben; babas? gayet g?zel ve dikkatli bir ?ekilde onu gezdirmeye devam etti. K?z?n keyfini g?rmeniz laz?m. BEN? DE GEZD?R BABA!!!

? Bir baba -muhtemelen meyhanelerden birinin sahibi-, hi? yorulmaks?z?n ?ocu?unu kollar?nda ta??rken yedi yedi bitirdi. M?thi? bir g?r?nt?yd?. Ahhh!!! K?z?m yan?mda olsan ben de, seni yesem yesem bitirsem?

?imdi de olumsuz olanlar i?inde en ?ok dikkatimi ?ekenler:

? En ?ok dikkatimi ?eken? O g?zeller g?zeli hen?z 6 ya?lar?ndaki prensesin korkuyla a?lamas?na kay?ts?z kalan? ?ocuk; darac?k sokaklar? olmas?n?n yan? s?ra d??ar?ya da masa koyduklar? i?in 2 ki?inin bile yanyana ge?mekte zorlanaca?? meyhaneler soka??nda masan?n yan?nda, ge?i? alan?nda. Bir yandan garsonlar, ellerinde tepsilerle sa?a sola ko?u?turuyor; bir yandan insanlar o darac?k alandan y?r?meye ?al???yor, sipari?i alan garsonlar mutfa?a ko?uyor. Tam bir curcuna anlayaca??n?z. Bu arada o ge?i? alan?nda bir k?z ?ocu?u!!! Tabii beklenen son ger?ekle?ti. Garsonlardan bir tanesi k?za ?arparak onu masaya s?k??t?rd?. Masadakiler devrildi falan. K?z ?ocu?u o kadar korktu ki belki can? da yand??? i?in, a?lamaya ba?lad?. Garson kuru bir ?z?r diledi aileden. Ebeveynler, ortam?n havas?n? bozmayal?m, nazik davranal?m, rezalet ??kmas?n falan dermi? gibi garsona g?l?ms?yorlar. ?ocuk a?l?yor, ebeveynler garsona g?l?ms?yor. ?imdi bak?n ben demiyorum ki b?yle bir durumda hemen ayaklan?n, masalar? devirin, ortal??? birbirine kat?n, ba??r?n ?a??r?n ama orada s?k??t?r?lan sizin ?ocu?unuz. Hatas? olmayan tek ki?i o ve o sadece k???k bir ?ocuk. ?lk yapt???n ?ey garsona g?l?msemek de olmas?n.  Garson bu arada aileden ciddi bir tepki almad??? i?in 1-2 ad?m sonra g?lmeye ba?lad? arkada?? ile. ?ocuk, benden sadece 1,5 mt. ileride ama nas?l ula??r?m derdindeyim. Ona diyece?im ki;

? L?tfen a?lama. Ben olan her?eyi g?rd?m. Hi?bir ?ekilde senin su?un de?il. Sak?n ?z?lme.

Babas? l?tfedip sakinle?tirmek i?in kuca??na ald???nda bile annesi hi? istifini bozmadan masada oturmaya devam etti. Ve ister inan?n, ister inanmay?n sanki: ??ocukla tatile ??k?nca i?te bu kadar oluyor. Rezil olduk.? gibi halleri s?z konusu. ?ocu?u da etrafa rahats?zl?k vermemek i?in zoraki sakinle?tiriyor gibiler. Hala garsona ve etrafa kar?? falan sempatik g?r?nme ?abas? nedir yaa? Anlamak m?mk?n de?il.  

? ?ocuklar?n?n yan?nda sigaras?ndan vazge?emeyenler; onlar? meyhane ortam?na sokup, s?rf sigara i?tikleri i?in d??ar?da herkesle ?ok yak?n mesafede oturmay? g?ze al?p, di?er masalarda i?ilen sigaralardan da ?ocu?unun etkilenmesine ve o dumana maruz kalmas?na m?saade edenler? Plajdaki ?ezlongunda bebe?inin veya ?ocu?unun yan?nda sigara i?mekten kendini al?koyamanlar? ?stelik bunlar? yapanlar sadece babalar de?il. Anneler de yap?yor.

? ?ocu?unun bir konuda inatla?t??? yerde delicesine nara at?p, ?ocu?unu korkutan ve susturanlar?

? Plajda ?ocu?unun baca??na g?ne? kremi s?rd? diye e?ini azarlayan anne. Ona g?re bacaklar? yanmazm?? ?ocuklar?n.

Bakarsan?z ?ok da ?nemli g?r?nmeyen bu detaylar?n alt?nda birbirine tamamen z?t 2 farkl? yakla??m s?z konusu. Bu durumda ebeveynlerin, kendilerine olumlu davran??lar?n? g?zlemledi?im ?ocuklar?n ilerisi i?in daha ?ansl?, bilin?li, fikri ve iradeleri h?r insanla, kaliteli bir ya?am s?rm?? olacaklar?n? ?ng?rmek m?mk?n diyebilirim.

L?tfen ?ocuklar?n?z?n oldu?u ortamlarda sigara i?ilmesine m?saade etmeyiniz. E?er buna m?dahele edebilece?iniz bir ortam s?z konusu de?ilse, o ortamda bulunmaktan ka??n?n?z. Onlar?; ba?kas?n?n i?ti?i sigaralar?n ve kendi tercihleri d???nda solumak zorunda kald?klar? bu sigara dumanlar?ndan sak?n?n?z. Onlar?n kendi tercihiyle o ortam?n d???na ??kamad?klar? yerde, siz onlar ad?na tercih hakk?n?z? kullanarak ?ocuklar?n?z?n ve bebeklerinizin o sa?l?ks?z ortamdan ??kmas?na yard?mc? olun.

Sevgiyle Kal?n Ve Hep G?l?mseyin…

Published in Genel
1 Yorum
  1. ?brahim Y?ld?r?m 1 sene önce

    Kesinlikle kat?l?yorum. Ben de hep o yo?un sigara duman?na maruz kalan ?ocuklara ?z?lm???md?r. Hele o bir elinde sigara, bir taraftan i?iyor bir taraftan kuca??ndaki ya da yan?ndaki ?ocukla ilgilenen anne baba g?r?nt?s? adeta g?r?nt? kirlili?i. ?ocu?u zorluk olarak g?renler ke?ke hi? ?ocuk yapmasa. Ama bencil duygular?ndan ?t?r? yap?yorlar ne yaz?k ki. Dikkatine sa?l?k????

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

©2020 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account